Olemme joustava ja rento lakitoimisto, joka on erikoistunut turvallisuusalan sääntelyyn ja riskienhallintaan. Tarjoamme palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja kuluttajille.

PALVELUT

Sopimusoikeus

Neuvomme organisaatioita ja niiden omistajia sopimusoikeudellisissa asioissa. Valmistelemme sopimuksia, kommentoimme vastapuolen laatimia sopimuksia ja avustamme neuvotteluissa sopimuksen ehdoista. Tarvittaessa avustamme myös sopimusten tulkinnassa ja tulkintaerimielisyyksien ratkaisemisessa. Neuvomme ja avustamme lisäksi sopimusriskien hallinnassa ja sopimusoikeudellisissa vastuukysymyksissä. Toteutamme esimerkiksi seuraavia sopimusoikeudellisia palveluita:

 • osto- ja myyntisopimukset
 • ostoa tai myyntiä koskevat tarjoukset ja niiden hyväkysyminen
 • hankinta- ja valmistussopimukset
 • palvelun kauppaa koskevat sopimukset (toimeksiantosopimukset)
 • irtaimen kauppaa koskevat sopimukset
 • yhteistyösopimukset
 • salassapitosopimukset
 • alihankintasopimukset
 • projektisopimukset
 • myyntiedustajasopimukset
 • kauppaedustajasopimukset
 • finder’s fee sopimukset
 • lainasopimukset
 • pääomalainasopimukset
 • vaihtovelkakirjalainasopimukset
 • osakassopimukset
 • toimitusjohtajasopimukset
 • johtajasopimukset
 • työsopimukset

Yhtiöoikeus

Avustamme yhtiön hyvään hallintoon (corporate governance) ja riskienhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Autamme tarkoituksenmukaisten rakennejärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Verotuksen, talouden ja kirjanpidon erityiskysymyksiin, kuten tasemallinnus ja tasevaikutusten arviointi, saat meiltä myös palvelua. Toteutamme esimerkiksi seuraavia yhtiöoikeudellisia palveluita:

 • yhtiön perustaminen
 • yhtiöjärjestysten valmisteleminen ja muuttaminen
 • osakassopimukset
 • toimitusjohtajasopimukset
 • johtajasopimukset
 • työsopimukset
 • johdon neuvonanto päivittäisissä oikeudellisissa kysymyksissä
 • yhtiön asiakirjojen valmisteleminen ja kommentointi
 • hallituksen pöytäkirjat
 • hallituksen sihteerin tehtävät
 • yhtiökokouksen pöytäkirjat
 • yhtiökokouksen puheenjohtajana tai sihteerinä toimiminen
 • asiantuntijana toimiminen yhtiön hallituksen kokouksessa
 • toimitusjohtajan tai hallintojohtajan avustaminen hallituksen kokouksen tai yhtiökokouksen oikeudellisissa asioissa
 • riskienhallintaan ja yhtiöoikeudellisiin vastuisiin liittyvät kysymykset
 • yhtiön oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyvät asiakirjat
  • osakeannit ja apporttimenettelyt
  • pääomalainasopimukset
  • vaihtovelkakirjalainasopimukset
  • velkakirjat
 • vakuuksiin liittyvät asiakirjat
 • rakennejärjestelyt
  • sulautumiset ja jakautumiset
  • liiketoimintasiirrot
  • osakevaihdot
 • osakeyhtiön purkamismenettelyssä avustaminen
 • kaupparekisterimenettelyissä avustaminen

Yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset

Avustamme yrityskauppojen sopimusneuvotteluissa ja valmistelemme kaupan toteuttavat asiakirjat. Voimme suorittaa huolellisen oikeudellisen tarkastuksen (due diligence). Toteutamme esimerkiksi seuraavia palveluita:

 • yrityskaupan valmisteluun ja suunnitteluun liittyvät juridiset toimet
 • osakekauppakirjat
 • liiketoiminnan kauppakirjat
 • yrityskauppaa edeltävien tai sen jälkeisten rakennejärjestelyiden suunnittelu ja toteuttaminen
 • sukupolvenvaihdokset

Perhevarallisuus- ja kiinteistöoikeus

Laadimme erilaisia perhevarallisuuteen liittyviä asiakirjoja ja toimitamme perunkirjoituksia. Kiinteistöt ovat myös usein keskeistä perhevarallisuutta. Hoidamme kiinteistöoikeuteen liittyviä asioita myös erillisestä toimeksiannosta. Perhevarallisuuteen liittyvissä asioissa esittelemme lisäksi verolainsäädännön ja vero-ohjeiden mahdollistamat verosuunnittelumahdollisuudet. Toteutamme esimerkiksi seuraavia perhevarallisuus- ja kiinteistöoikeuden palveluita:

 • testamentit
 • lahjakirjat
 • perukirjat
 • perinnönjakokirjat
 • perinnönjakosopimukset
 • ositussopimukset
 • kauppakirjat
 • lahjanluonteiset kauppakirjat
 • kiinteistöjen kaupat ja muut omistusjärjestelyt
 • kiinteistö- ja toimitilavuokrasopimukset
 • asunto- ja kiinteistöyhtiöasiat

Neuvottelu, riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Organisaatiot

Toimimme riita-asioissa avustajana tai asiamiehenä sovittelu-, tuomioistuin- tai välimiesprosesseissa. Avustamme asianomistajia erityisesti yhtiöihin kohdistuneissa rikoksissa. Puoleemme kannattaa kääntyä jo rikosilmoitusta valmisteltaessa. Tarvittaessa voimme avustaa selvittämään rikoksia. Meillä on myös erityisosaamista talousrikosasioissa. Lisäksi avustamme hallinto-oikeudessa käsiteltävissä asioissa.

Meillä on erityistä toimialaosaamista yksityisellä turvallisuusalalla ja riskienhallintaan liittyvistä asioista, julkishallinnon toimijoiden jutuista sekä yhtiöiden ja julkishallinnon rajapinnalla olevista siviili-, rikos- ja hallintoprosesseista.

Jos yhtiölläsi on oikeusturvavakuutus, voi olla mahdollista saada oikeudenkäyntikulujen kattamiseksi vakuutusyhtiön myöntämä oikeusturvaetu.

Yksityiset henkilöt

Oikeudenkäyntisi voi olla joko rikosprosessi, siviiliprosessi tai hallintoprosessi. Rikosprosessissa voit tarvita avustajaa olet sitten rikoksen uhri eli asianomistaja tai rikoksen tekijä eli syytetty.

Asianomistaja voi tarvita avustajan avukseen saadakseen äänensä kuulumaan sekä varsinaisen rikosasian että siihen mahdollisesti liittyvien korvausvaatimusten käsittelyssä. Olemme erikoistuneet yksityisen turvallisuusalan toimijoiden puolustamiseen.  Olemme hoitaneet myös virkarikossyyteitä ja viranomaiseen kohdistettuja kanteluita.

Sekä epäillyn että asianomistajan kannattaa kääntyä puoleemme heti, kun jutun kohteena oleva asia on tapahtunut. Avustamme rikosilmoituksen valmistelemisessa ja poliisin suorittaman esitutkinnan aikana.

Siviiliprosesseissa käsitellään riita-asioita, jotka voivat tyypillisesti koskea asuntokauppaa, työsuhdetta, vahingonkorvausta, kuluttajansuojaa, vuokrasopimusta tai muuta erimielisyyttä osapuolten kesken. Avustamme mielellämme myös hallinto-oikeudessa käsiteltävissä asioissa, jotka ovat tyypillisesti valituksia viranomaisten päätöksistä.

Oikeudenkäynneissä sinulla voi olla mahdollisuus saada oikeudenkäyntikulujen kattamiseksi vakuutusyhtiön myöntämä oikeusturvaetu tai valtion joko kokonaan tai osaksi myöntämä julkinen oikeusapu. Selvitämme aina mahdollisuutesi näihin etuuksiin.

 Compliance

Compliance -palveluilla tarkoitamme lain, säännösten ja viranomaisohjeiden noudattamiseen liittyviä oikeudellisia neuvontapalveluitamme. Yhdessä yhtiöoikeuteen, sopimusoikeuteen ja forensic -palveluidemme kanssa se lisää organisaation toiminnan yleistä hyväksyttävyyttä ja luotettavuutta. Avustamme esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • lain tulkintaan liittyvät kysymykset
 • viranomaisten ohjeiden selvittäminen
 • organisaation sisäisten muistioiden ja ohjeiden valmisteleminen
 • viranomaisten selvityspyyntöihin vastaamisessa
 • viranomaisten tarkastukset ja niihin valmistautuminen

Forensic

Voimme auttaa estämään ja selvittämään organisaation ulkoisia tai sisäisiä rikoksia, väärinkäytöksiä, epäeettistä toimintaa, työnantajan antamien ohjeiden ja säännösten rikkomista, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa. Rikosten ja väärinkäsitysten selvittäminen on tärkeää myös organisaation maineen ja sidosryhmien luottamuksen säilyttämisen vuoksi. Toteutamme esimerkiksi seuraavissa palveluita:

 • tutkimme taloudellisia ja muita väärinkäytöksiä esimerkiksi aineistotarkastuksin ja haastatteluin
 • avustamme riitoihin ja väärinkäytöksiin liittyvän todistusaineiston etsimisessä ja analysoinnissa sekä vaativien tietoturvariskien ja tietoturvaloukkausten paljastamisessa ja selvittämisessä
 • selvitämme, onko tilanteessa syytä epäillä rikoksen tapahtuneen
 • avustamme tarvittaessa rikosilmoituksen valmistelemisessa
 • avustamme viranomaisten organisaatioon kohdistamissa selvityspyyntö- tai tutkintatilanteissa
 • säädösrikkomusten tunnistamisessa, paljastamisessa ja virheellisten väitteiden oikaisussa

Edunvalvonta ja oikeudelliset selvitykset sekä tutkimukset

Liiketoiminnan tai kokonaisen toimialan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi tai turvaamiseksi voi olla välttämätöntä vaikuttaa laillisin keinoin lainsäädäntöön tai viranomaispäätöksiin. Lainsäädäntötyöhön ja viranomaispäätöksiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi antamalla viranomaisten pyytämiä lausuntoja, vastaamalla viranomaisen kyselyihin, tekemällä oma-aloitteisia esityksiä tai kirjoittamalla asiantuntija-artikkeleita.

Meillä on monipuolinen kokemus oikeudellisten selvityksien ja tutkimuksien toteuttamisesta. Työtapamme voi olla käytännön selvitystyö tai asioiden hoitaminen tai asian selvittäminen tieteellisen tutkimuksen keinoin tai niiden kulloinkin sopiva yhdistelmä.

Otamme mielellämme haasteita vastaan. Teemme toimeksiannosta lyhytkestoisia selvityksiä tai voimme ottaa vastaan toistaiseksi tai määräajaksi esimerkiksi selvitysmiehen tai asiamiehen tehtävät hoitaaksemme.

Hallitusammattilainen ja In-house-lakimies

Hallitusammattilaisena erityisosaamistamme ovat yhtiön oikeudelliset kysymykset, taloushallinto, yleishallinto ja riskienhallinta. Voimme avustaa myös hallituksia, johtoryhmiä tai johtajia organisaatioiden erilaisissa tilanteissa ja projekteissa. Lisäksi tarjoamme In-house-lakimiehen palvelut tarpeiden mukaisesti. Palveluitamme ovat esimerkiksi:

 • hallitusammattilaisen palvelut
  • hallituksen varsinainen jäsen
  • hallituksen äänivallaton asiantuntijajäsen
 • In-house-lakimiehen palvelut
  • osa-aikainen lakimies
  • vakinaisen lakimiehen sijaistaminen
  • tilapäinen lisätyövoima lakipalveluihin
 • hallitusammattilaisen ja in-house-lakimiehen palvelut
  • palvelut voidaan tarvittaessa yhdistää esimerkiksi oikeusintensiivisillä aloilla
 • turvallisuusalan elinkeinoluvanhaltijan ja vastaavan hoitajan neuvontapalvelut

TEKIJÄT

Vesa Ellonen 

Lakimies, toimitusjohtaja, osakas
+358 (0)40 592 2767
vesa@lakijajarjestys.fi

Jyri Paasonen 

OTT, dosentti, osakas
+358 (0)45 257 3488
jyri@lakijajarjestys.fi
www.jyripaasonen.fi

Käyntiosoite
Porrassalmenkatu 21B
50100 Mikkeli

Vesa Ellonen
Lakimies, toimitusjohtaja, osakas
+358 (0)40 592 2767
vesa@lakijajarjestys.fi

Jyri Paasonen
OTT, dosentti, osakas
+358 (0)45 257 3488
jyri@lakijajarjestys.fi

Verkkolaskuosoite
003728742938
Y-tunnus: 2874293-8
Verkkolaskuoperaattori: Apix Messaging Oy
Operaattorin välittäjäntunnus: 003723327487

Paperiset laskut
Laki ja järjestys Oy
PL 16112
00021 LASKUTUS

OTA YHTEYTTÄ

Captcha loading...